Všeobecné obchodné podmienky v e-shope NEYTEX s.r.o.

I.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
 2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 3. Po odoslaní objednávky obratom uvidíte na obrazovke informácie o jej stave. Potvrdenie objednávky bude systémovo automaticky odoslané kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, zároveň bude doručená predávajúcemu ako objednávka. Potvrdenie objednávky bude obsahovať aj údaje o výške manipulačného, balného a poštovného.
 4. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Potvrdením objednávky spotrebiteľom je uzavretá kúpna zmluva na diaľku.
 5. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.
 6. Pri objednávkach, ktorých výsledná suma prevyšuje hodnotu 100,00€, predávajúci overuje telefonicky , e-mailom , prípadne formou SMS platnosť a korektnosť objednávky vrátane adresy doručenia. Ak kupujúci objednávku nepotvrdí žiadnym z uvedených spôsobov , považuje sa táto objednávka za neplatnú.

II.
Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru uvedeného v ponuke tohto e-shopu a následne v objednávke kupujúceho.
 2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

III.
Cena a platobné podmienky

 1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke . Ceny sú uvedené v € (euro) vrátane DPH.
 2. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
 3. K cene tovaru bude pripočítané jednotné manipulačné a balné vo výške 4,20 € s DPH, ktoré zahŕňa aj sumu poštovného. Manipulačné a balné bude pripočítané k cene tovaru doručovanému na adresu v Slovenskej republike.
  - pri objednávke tovaru nad 50,00€ vrátane DPH a dodaní tovaru na adresu v Slovenskej republike, manipulačné a balné neúčtujeme.
  - tovar zasielame a expedujeme LEN NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 4. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
  - platbou vopred – na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po zaplatení.
  - dobierkou – dodanie tovaru sa uskutoční prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
 5. Objednávka, u ktorej hmotnosť balíka prevyšuje hmotnosť 15 kg , bude zasielaná poštovým kuriérom Slovenskej pošty formou EMS zásielky. V prípade, že v tejto EMS zásielke suma objednávky neprekročí 50,00€, budú k objednávke tovaru naúčtované aj náklady na dopravu a doručenie zásielky EMS v sume 10,00€ s DPH. Pred doručením bude spotrebiteľ telefonicky kontaktovaný kuriérom Slovenskej pošty na telefónne číslo, ktoré je evidované v systéme registrácie predávajúceho.
 6. Platbu vopred môže určiť predávajúci:
  - v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie
  - pri kúpe tovaru v hodnote nad 100,00 €

IV.
Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Objednaný tovar bude zasielaný na dobierku a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
 2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.
 3. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný do 14 dní od doručenia objednávky. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

V.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložený doklad o kúpe a doklad o prevzatí tovaru.
 3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
  a) tovar nesmie byť zničený a musí byť nepoškodený.
  b) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku – takúto zásielku predávajúci nepreberie).
 4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa doručenia reklamovaného, prípadne vráteného tovaru.
 5. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

VI.
Ochrana osobných údajov

 1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k spracovaniu osobných údajov nevyhnutne potrebných pre úspešné vybavenie a expedovanie objednávky.
 2. Predávajúci osobné údaje kupujúceho neposkytuje žiadnej ďalšej strane.

VII.
Záruka na tovar

 1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe.
 2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 4. Záruka na tovar je 24 mesiacov.
 5. Reklamácie a prípadné sťažnosti zasielajte na adresu: NEYTEX s.r.o – MEGASEKÁČ, Textilná 4, 0401 Košice

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k ich mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 3. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ vstupujú do platnosti 14.10.2011
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“.

Košice 14.10.2011